Mariana

Mari­a­na Dră­gan

A fost noro­coa­să să des­co­pe­re prac­ti­ca Yoga în 2012 prin pris­ma Anas­ta­si­ei Lupaș­cu de la „Indi­cat yoga”. De la ea a pri­mit, cu des­chi­de­re, gene­ro­zi­ta­te și o deta­șa­re sănă­toa­să, încre­de­rea în pute­rea trans­for­ma­toa­re a prac­ti­cii Yoga. Au tre­cut câți­va ani de atunci, iar Mari­a­na e feri­ci­tă pen­tru felul în care s-au așe­zat pri­o­ri­tă­ți­le din via­ța sa. După peri­oa­da de for­ma­re ca pro­fe­sor de Yoga în „Siva­nan­da Hatha Yoga”, Spa­nia (2014), a decis să pășeas­că în afa­ra lumii cor­po­ra­tis­te pen­tru a se dedi­ca prac­ti­cii și pre­dă­rii Yoga. Iar acum pre­dă cu bucu­rie și recu­noș­tin­ță la Hotpod Yoga (Bucu­rești), Stu­dio Uni­ver­sul, Rose Aero­bic, Bodhi Stu­dio, Pawan Yoga Stu­dio și Ahim­sa Yoga. Iar împre­u­nă cu Ioa­na Hudi­ță în cadrul pro­iec­tu­lui de suflet – Zen Cor­ner – face prac­ti­ca Yoga acce­si­bi­lă, apro­pi­a­tă și down to ear­th din 2015. Între timp, a urmat cur­suri, semi­na­rii, fes­ti­va­luri, retra­geri atât în țară cât și în India, a fost mas­ter trai­ner în cadrul șco­lii „Indian Yoga Aca­demy” de la Fit­ne­ss Scan­di­na­via. Se bucu­ră mai ales de creș­te­rea comu­ni­tă­ții și de dina­mis­mul pe care îl are acum Yoga în Româ­nia și că face par­te acti­vă din ea.