Ioana

Ioa­na Hudi­ță

Ioa­na a des­co­pe­rit prac­ti­ca Yoga încă de la vâr­sta de 11 ani, dato­ri­tă pro­fe­soa­rei sale de gim­nas­ti­că și men­to­ru­lui său, Ele­na Tutan. Ioa­na călă­to­reș­te, înva­ță, conec­tea­ză oame­nii, cul­ti­vă și dă mai depar­te pasiu­nea pen­tru o via­ță armo­ni­oa­să.
Pur­tând recu­noș­tin­ță pro­fun­dă pro­fe­so­ri­lor săi, din 2011, ea împăr­tă­șeș­te prin cla­se­le sale tra­di­ți­i­le Vinya­sa Kra­ma, Anu­sa­ra, Yin, Res­to­ra­ti­ve și Hatha-yoga tra­di­țio­na­lă. Până în pre­zent, cunoș­tin­țe­le acu­mu­la­te se dato­rea­ză stu­di­u­lui cu Ele­na Brower, Sri­vas­ta­va Rama­swami, Sea­ne Corn, Dhar­ma Mit­tra, Noah Maze, Ano­dea Judi­th, Dar­ren Rho­des, Neda Honar­var și, nu în ulti­mul rând, lui Lee Majew­s­ki și pro­fe­so­ri­lor de la insti­tu­tul Kai­va­lya­dha­ma, India.