Yoga retreat | echilibrarea glandei tiroide 11–14 mai

Sur­sa de inspi­ra­ție a aces­tei tabe­re este wor­k­shop-ul des­pre echi­li­bra­rea glan­dei tiro­ide pe care Ioa­na l-a dezvol­tat în ulti­mii doi ani. Dar pen­tru că prac­ti­ca și infor­ma­ți­i­le sunt atât de abu­n­den­te, Mari­a­na și Ioa­na, aka zen girls, au decis să explo­re­ze toa­te aces­tea pe-nde­le­te, pe par­cur­sul a patru zile și trei nopți în sânul natu­rii, la fru­moa­sa caba­nă Izvo­ra­nu.Vor­bim des­pre cor­pul sub­til și explo­răm atât teh­nici Yoga (pos­turi, res­pi­ra­ție, medi­ta­ție), cât și teh­nici din alte tra­di­ții (de ex: tăce­rea nobi­lă sau dan­sul con­ști­ent).

*Aceas­tă tabă­ră este des­chi­să și bene­fi­că tutu­ror, indi­fe­rent de sta­rea glan­dei tiro­ide.*

 INSCRIE-te AICI

*A* pri­me­le șap­te locuri plăti­te inte­gral sau cu avans de 100 lei bene­fi­ci­a­ză de spe­cial pri­ce 777 lei
*B* res­tul locu­ri­lor plăti­te inte­gral sau cu avans de 100 lei – 888 lei

Dacă ai între­bări, nu ezi­ta: „yoga at zen­cor­ner­pro­ject dot ro”


Cos­tul par­ti­ci­pă­rii inclu­de:

  • caza­re trei nopți, vineri, sâm­bă­tă și dumi­ni­că în Caba­na Izvo­ra­nu
  • șase mese savu­roa­se din ingre­dien­te loca­le, ser­vi­te la res­ta­u­ran­tul caba­nei
  • toa­te acti­vi­tă­ți­le și cla­se­le de Yoga

*Cos­tul nu aco­pe­ră trans­por­tul și even­tu­a­le­le mese sau alte bună­tăți supli­men­ta­re (pe care le puteți coman­da la fața locu­lui).

Înscri­e­rea se face prin com­ple­ta­rea for­mu­la­ru­lui de mai sus, iar secu­ri­za­rea locu­lui prin achi­ta­rea avan­su­lui nere­tur­na­bi­ll de 100 lei sau a sumei inte­gra­le (mail-ului de con­fir­ma­re a înscri­e­re­ii va veni și cu con­fir­ma­rea pre­țu­lui, adi­că vari­an­ta A sau B) în con­tul din for­mu­la­rul de înscri­e­re, până la data de 30 apri­lie.


# Āsa­na + prāṇāyā­ma + dhyā­na
rafi­na­rea aten­ți­ei și sta­bi­li­za­rea min­ții în lucrul cu cor­pul (āsana și prāṇāyā­ma). Folo­sim teh­nici din Haṭha-yoga moder­nă & tra­di­țio­na­lă, apoi dis­cu­tăm efec­te­le fie­că­re­ia, con­train­di­ca­ții, vari­a­ții și adap­tări, plus alte câte­va lucruri uti­le pen­tru ree­chi­li­bra­rea func­ți­ei glan­dei tiro­ide

# Dans con­ști­ent
# Kīr­ta­na vs man­tra
# acțiu­nea ule­iu­ri­lor esen­ți­a­le

# Teo­rie: gând, cuvânt și acțiu­ne
Ce sunt și cum func­țio­nea­ză cen­trii psi­ho-ener­ge­tici (cakra)?
Dis­cu­tăm și luăm din Yoga-sūtra lui Pata­ñ­jali ce avem nevo­ie, pe înțe­le­sul turu­ror. Defi­nim boa­la auto­i­mu­nă (și deze­chi­li­bre­le tiro­idei) din punct de vede­re psi­ho­so­ma­tic, ana­li­zând legă­tu­ra din­tre pla­nul cau­zal, sub­til și cel fizic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *