Bike Run Rest Yoga Retreat 6–9 iulie

Este un retre­at de 3 nopți și 4 zile în care adu­cem împre­u­nă dina­mis­mul (moun­tain biking, aler­ga­re monta­nă ușoa­ră sau tre­k­king) și odih­nă & con­tem­pla­re (Yoga, medi­ta­ție, min­d­ful­ne­ss). Toa­te sus­ți­nu­te într-un cadru de pace, spa­țiu și oxi­gen îmbo­gă­țit de mun­te, în satul Măgu­ra, pen­siu­nea Moso­rel.

Pro­gra­mul pre­li­mi­nar con­ți­ne:

  • sesiuni de Yoga în natu­ră, dimi­nea­ța și sea­ra,
  • o zi de moun­tain biking sau aler­ga­re monta­nă ușoa­ră sau dru­me­ție,
  • o zi de odih­nă și reset, soci­a­li­za­re, min­d­ful­ne­ss și foc de tabă­ră la poa­le­le Pie­trei Cra­i­u­lui.

Cost : 711 lei

Con­ți­ne: 3 nopți caza­re, 6 mese vege­ta­rie­ne, toa­te acti­vi­tă­ți­le men­țio­na­te mai sus, bici­cle­te­le, tra­seu cu ghid și asis­ten­ță teh­ni­că pen­tru bikers/alternativ pen­tru cei care vor aler­ga­re.

Trans­port: în mași­ni­le per­so­na­le, ne vom orga­ni­za pen­tru a efi­cien­ti­za cos­tul de depla­sa­re, ca în toa­te „zen camp-uri­le”.

Impor­tant

Înscri­e­rea se face prin com­ple­ta­rea for­mu­la­ru­lui de mai jos iar asi­gu­ra­rea locu­lui prin achi­ta­rea unui avans de 100 lei (deta­lii în for­mu­lar):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *