Despre noi

Zen Cor­ner este un pro­iect ini­țiat în Bucu­rești, dar cu inten­ția de a se des­chi­de și către alte zone din țară. Pro­iec­tul cre­a­ză oport­u­ni­tăți prin care ori­ci­ne poa­te încer­ca Yoga într-o for­mă acce­si­bi­lă și pri­e­te­noa­să. Misiu­nea pro­iec­tu­lui este să ofe­re o per­spec­ti­vă ine­di­tă asu­pra prac­ti­cii Yoga pen­tru atât pen­tru înce­pă­tori cât și pen­tru avan­sați, din­co­lo de eti­che­te­le și ide­i­le pre­con­ce­pu­te aso­ci­a­te cu Yoga, în Româ­nia. Zen Cor­ner adu­ce cunoș­tin­țe, cla­ri­ta­te, expe­rien­ță prac­ti­că și instru­men­te din mai  mul­te tra­di­ții spi­ri­tu­a­le.

Zen Cor­ner is a pro­ject ini­ti­a­ted by and for the peo­ple of Bucha­rest, but not only. The pro­ject is a plat­form meant to cre­a­te opport­u­ni­ti­es for peo­ple to try an urban-con­tem­po­ra­ry-frien­d­ly-acces­si­ble and fun form of Yoga. Our mis­sion is to offer an out-of-the-box per­spec­ti­ve to begin­ners’ Yoga prac­ti­ce and tear down the labels whi­ch have been asso­ci­a­ted with Yoga, in Roma­nia. For this pur­po­se, we are expan­ding know­le­d­ge abo­ut this topic and brin­ging in prac­ti­cal expe­rien­ce and insi­ght from diffe­rent spi­ri­tu­al tra­di­tions.